Inleiding

Deze verklaring geeft informatie over hoe De Friese Rechtshulp advocaten en mediators omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening door ons worden verwerkt. Deze verklaring heeft tevens betrekking op de informatie die wij van u kunnen verkrijgen, doordat u een contactformulier op onze website heeft ingevuld.

 

Grondslag gegevensverwerking

Bij De Friese Rechtshulp advocaten en mediators vindt gegevensverwerking plaats op grond van de uitvoering van een overeenkomst van opdracht tussen u en De Friese Rechtshulp advocaten en mediators, wegens het voldoen aan de wettelijke verplichting, wegens een gerechtvaardigd belang of op grond van uw toestemming. De Friese Rechtshulp advocaten en mediators verbindt zich ertoe de privacy van onze cliënten en de gebruikers van de website te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Friese Rechtshulp advocaten en mediators houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt, alsook aan de eisen die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Doel

De Friese Rechtshulp advocaten en mediators vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

- het uitvoeren van onze juridische dienstverlening;

- het u in de gelegenheid stellen om informatie te plaatsen en/of uit te wisselen

  met ons;

- het contact opnemen met u in het kader van de uitvoering van onze

  dienstverlening;

- het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen;

- het afhandelen van uw sollicitatie;

- het beheren van een register om na te gaan of een nieuwe cliënt die zich

  aanmeldt in het verleden niet heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichtingen

  bij De Friese Rechtshulp advocaten en mediators, dan wel om na te gaan of het

  De Friese Rechtshulp advocaten en mediators vrij staat de nieuwe cliënt bij te

  staan.

 

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De Friese Rechtshulp advocaten en mediators verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de met u overeengekomen dienstverlening, waaronder het verzenden van documenten en facturen in verband met verrichte werkzaamheden. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de overeengekomen dienst. De persoonsgegevens kunnen ondermeer betreffen: uw naam, adres en woonplaats, uw bankrekeningnummer, uw geslacht, uw Burgerservicenummer en overige gegevens die op uw identiteitsbewijs staan, uw geboortedatum en geboorteplaats. Soms geldt hier ook een wettelijke verplichting om uw gegevens te controleren.

 

Het delen van uw gegevens

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanner wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegeven enkel met externe leveranciers, zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag-leveranciers, dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden. Het kan hierbij ook gaan om een externe partij die werkzaamheden ten behoeve van de uit te voeren opdracht verricht, bijvoorbeeld een medisch deskundige.

 

Mocht er sprake zijn van het doorgeven van persoonsgegevens aan een derde partij, dan is deze derde partij zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom privacy. De Friese Rechtshulp advocaten en mediators is niet aansprakelijk voor de behandeling van persoonsgegevens door deze derde partij. Uiteraard zal De Friese Rechtshulp advocaten en mediators in geval van verwerking van persoonsgegevens met behulp van derden met die derden verwerkingsovereenkomsten sluiten teneinde aan de verplichtingen van de AVG te voldoen.

 

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door De Friese Rechtshulp advocaten en mediators niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme zijn van toepassing. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard.

 

Persoonsgegevens worden door De Friese Rechtshulp advocaten en mediators niet opgeslagen buiten de EU.

 

Beveiliging

De Friese Rechtshulp advocaten en mediators neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacyrechten

Op grond van de wettelijke bepalingen heeft u een aantal rechten.

Meer specifiek benoemen wij de volgende rechten:

- recht op informatie over welke persoonsgegevens wij over u hebben

  geregistreerd;

- recht op inzage in registraties of zaaksdossiers met uw persoonsgegevens;

- recht op correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens;

- recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens;

- recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens;

- recht op intrekken van toestemming voor verwerken.

 

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: De Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website van deze autoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device, waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken alleen functionele cookies. Daarmee garanderen wij een correcte werking van onze website.

 

 

Deze privacyverklaring dateert van 24 mei 2018 en is geactualiseerd op 23 juli 2020. Wij kunnen deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen door middel van wijziging van deze pagina. Indien er substantiële wijzigingen in de privacyverklaring plaatsvinden, dan wordt dit door een mededeling op onze beginpagina aan u medegedeeld.