Klachtenregeling 

De Friese Rechtshulp advocaten en mediators


Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

 

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Als dat zo is kunt u een klacht indienen bij ons kantoor.

 

Interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de kwaliteit van onze dienstverlening, dan verzoeken wij u uw klacht eerst voor te leggen aan  de advocaat die u heeft bijgestaan. Dat kunt u mondeling doen, maar het kan ook schriftelijk; dus per brief of per email. Als u de klacht niet wilt bespreken met uw advocaat kunt u uw klacht ook direct schriftelijk indienen. U kunt uw brief dan richten aan de klachtenfunctionaris van De Friese Rechtshulp. De klachtenfunctionaris zal nooit uw eigen advocaat zijn. 

 

Omdat het belangrijk is dat wij op tijd op de hoogte zijn van uw klacht, verzoeken wij u uw klacht in te dienen binnen drie maanden, nadat u kennis hebt genomen of redelijkerwijs hebt kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

Na ontvangst van uw klacht zal de ontvangst daarvan per omgaande schriftelijk aan u worden bevestigd. Voor zover nodig zult u binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht worden uitgenodigd voor een gesprek op ons kantoor. Wij streven er na om binnen vier weken na binnenkomst van uw klacht een oplossing te vinden voor uw probleem. Over de afdoening van de klacht krijgt u dus binnen vier weken na binnenkomst van uw klacht schriftelijk bericht van ons kantoor.

 

Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt ook direct een klacht indienen bij de Geschillencommissie wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.

Geschillencommissie Advocatuur

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt uw klacht in overeenstemming met het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement van de commissie opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. U kunt het reglement ook downloaden via de site van de Orde van Advocaten:  www.advocatenorde.nl

 

U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur via voornoemd adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

 

Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak door middel van een arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening.

Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter.

Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.

 

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties.

Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,--. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000,-- en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

 

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Bereikbaarheid

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar; 

telefonisch van 09.00 uur tot 17.00 uur

de deur is open van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Via de mail kunt u ons altijd bereiken.

Bel (058) 8700055

Mail info@frieserechtshulp.nl

 

Adres

De Friese Rechtshulp
Nieuweweg 11
8911 LK Leeuwarden

 

KvK: 58118268.

Btw-nummer: 8527.39.448

Spreekuur op locatie

U kunt dan bij ons terecht voor gratis juridisch advies. 
Klik op de locaties voor meer informatie:

Sneek

woensdag 15.30 - 17.30 uur.

 

Franeker

Dit spreekuur is vervallen met ingang van 1 januari 2024.

 

Harlingen

Dit spreekuur is vervallen met ingang van 1 januari 2024.

 

Dokkum

vrijdag 15.00 - 17.00 uur. 

 

Stel uw vraag