Door de Friese rechtshulp wordt gewerkt in overeenstemming met een aantal vaste algemene voorwaarden. Deze voorwaarden luiden als volgt:

 

 1. Alle diensten worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever, hierna te noemen “cliënt”, en De Friese Rechtshulp advocaten en mediators, hierna te noemen “De Friese Rechtshulp”.
 2. Alle opdrachten van cliënten worden geacht te zijn gegeven aan De Friese Rechtshulp. De werking van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. Wanneer een cliënt wordt bijgestaan met gebruikmaking van gesubsidieerde rechtsbijstand op basis van een (voorlopige) toevoeging en op enig moment blijkt dat cliënt toch niet voor de toevoeging in aanmerking komt, is de cliënt gehouden de in het dossier gewerkte uren te betalen tegen het alsdan geldende uurtarief (waarvan de hoogte wordt vermeld op de website).
 4. De Friese Rechtshulp houdt zich het recht voor het overeengekomen uurtarief lopende de opdracht te verhogen. Een dergelijke verhoging heeft altijd een algemene werking en kan alleen op 1 januari en/of op 1 juli van enig kalenderjaar aan de orde zijn.
 5. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de Friese Rechtshulp verplicht zich te vergewissen van de identiteit van cliënt. Cliënt is ervan op de hoogte en stemt er met het geven van de opdracht mee in dat de Friese Rechtshulp ingevolge de wettelijke verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder cliënt op de hoogte te stellen.
 6. De Friese Rechtshulp verwerkt de in het kader van de uitvoering van de opdracht van cliënt verkregen persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Friese Rechtshulp zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een nadere toelichting op het privacybeleid van de Friese rechtshulp wordt verwezen naar de privacyverklaring. De meest recente versie daarvan kan worden geraadpleegd op de website van de Friese Rechtshulp.
 7. Betaling van declaraties van De Friese Rechtshulp dient te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. Na het ongebruikt verstrijken van de betalingstermijn is cliënt jegens De Friese Rechtshulp in verzuim. Ingeval van verzuim is De Friese Rechtshulp gerechtigd om aan cliënt per maand de wettelijke rente te berekenen over het nog openstaande bedrag. Alle (buitengerechtelijke) kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van cliënt.
 8. Wanneer cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en hij verzuimt de eigen bijdrage te betalen, zal de Raad voor Rechtsbijstand worden gevraagd om de toevoeging tussentijds te beëindigen. De Friese Rechtshulp is dan niet langer verplicht om rechtsbijstand te verlenen. De gevolgen van de beëindiging van de rechtsbijstand komen voor rekening en risico van de cliënt.
 9. Indien sprake is van een vergoeding van kosten van rechtsbijstand, onder welke titel dan ook, in of buiten rechte dan komt deze vergoeding te allen tijde toe aan de advocaat die voor de opdrachtgever is opgetreden. Voor zover aan de orde worden deze bedragen in mindering gebracht op de bedragen die aan de opdrachtgever in rekening zijn gebracht of bij deze in rekening zullen worden gebracht.
 10. Indien bij de uitvoering van de opdracht zich onverhoopt een incident voordoet dat tot aansprakelijkheid van De Friese Rechtshulp leidt, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van De Friese Rechtshulp.
 11. Cliënt is gehouden om De Friese Rechtshulp te vrijwaren voor aanspraken van derden en aan De Friese Rechtshulp te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
 12. De overeenkomst van opdracht houdt tevens in de inschakeling van niet in de organisatie van de Friese Rechtshulp werkzame derden. De Friese Rechtshulp is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 13. De geheimhoudingsplicht van de advocaten van De Friese Rechtshulp strekt zich ook uit tot de medewerkers die bij De Friese Rechtshulp werkzaam zijn op basis van een overeenkomst.
 14. Dossiers zullen door de Friese Rechtshulp conform de wettelijke termijn worden bewaard gedurende vijf jaren na afsluiting van de opdracht.
 15. Klachten over de dienstverlening van De Friese Rechtshulp worden behandeld door de klachtenfunctionaris conform de kantoorklachtregeling. Deze regeling is te vinden op de site van De Friese Rechtshulp. Indien de klacht na de interne klachtbehandeling niet is opgelost, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. De site van De Friese Rechtshulp biedt ook ten aanzien van deze procedure de benodigde informatie.
 16. Niet alleen de advocaten maar ook de overige medewerkers van De Friese Rechtshulp kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.